Popping & Popping

Fysiotherapie - Manuele Mobilisatie (DAM)

BELANGRIJKE MEDEDELING

Per 1 april 2017 werkt Popping & Popping op 2 locaties:


* Op de Asserlaan 1 te Heemstede werkt Kees Popping


* In de groepspraktijk ’t Sorghbosch,  Burg. van Lennepweg 39 D te Heemstede werkt Marrit Popping.

Basis/Aanvullend


Geen rekening thuis

De praktijk heeft met nagenoeg alle landelijke ziektekostenverzekeraars een contract. De Fysiotherapie rekening gaat dan rechtstreeks naar de verzekeraar. Fysiotherapie valt onder de AANVULLENDE verzekeringen. De BASIS verzekering vergoedt alleen fysiotherapie als u onder de 18 jaar bent of als u een aandoening heeft die op de zogenaamde CHRONISCHE lijst voorkomt. Deze lijst is destijds door de overheid samengesteld (minister Borst).


Enige algemene opmerkingen

  • Als u gebruik maakt van uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie gaat dit NIET ten koste van uw eigen risico! Net als bij een bezoek aan uw huisarts wordt ook bij een bezoek aan de fysiotherapeut uw wettelijke eigen risico niet aangesproken.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn in het basispakket verzekerd voor fysiotherapie.
  • Chronische aandoeningen vallen pas na 20 behandelingen in het basispakket. Wat een chronische aandoening is wordt jaarlijks bepaald door de overheid en de verzekeraars (Reuma en chronische lage rugklachten vallen daar bijvoorbeeld niet onder).

Tarieven fysiotherapie voor 2018

Screening, intake en onderzoek € 43,50
Intake en onderzoek na verwijzing arts € 43,50
Consult fysiotherapie op voorschrift arts € 53,50
Zitting in de praktijk € 32,50
Toeslag voor aan huis behandeling € 19,50

Bovenstaande tarieven zijn uitsluitend van toepassing indien u NIET via een aanvullende verzekering bent verzekerd voor fysiotherapie.


Betalingsvoorwaarden - Indien u NIET voor fysiotherapie bent verzekerd (09 september 2008)

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarsteilen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoring bedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoring bedrijf prevaleren.

Bron: KNGF/175334/juni 2008